Verksamheter

Satsa på traditionen eller söka nya lösningar?

 • Publicerad 03.10.2014 kl. 09:29
 • Det är med stor sorg jag lämnar Brages Pressarkiv i ett mycket osäkert läge. Hotet om drastiska nedskärningar och en framtida nedläggning är överhängande. Den av Svenska litteratursällskapet föreslagna konsortielösningen innebär att budgeten med stor sannolikhet skärs ner med nästan hälften, eftersom det verkar svårt att få fram en finansiär för att införa mera information i vårt nya digitala arkivsystem Presstanda. Det betyder att vi från att vara i framkant internationellt sett faller tillbaka till pappersåldern vad gäller digitala arkiv.

  Den förhoppning man när, är att Nationalbiblioteket på något mirakulöst sätt skulle lyckas digitalisera allt och utveckla fulltextsökningar som kunde ersätta Pressarkivets tjänster inom några år. Den som försökt hitta material i tidningarnas egna arkiv vet att det inte alltid är särskilt lätt. Ämnesord och annan strukturerad och manuellt tillsatt information gör att man i Presstanda t ex kan söka skilt efter artiklar som behandlar en viss person, är skrivna av en viss person eller är recensioner av något samma person gjort. Om artiklarna räknas i tusental är det faktiskt av betydelse. Detta som ett litet exempel på den typ av modern informationshantering som blir allt viktigare, ju större mängder digitala material vi har. Fulltextsökningar kan inte inom en överskådlig framtid ersätta manuellt arbete på detta område. Det finns en orsak till att så kallade hashtaggar blir allt mer utbredda på webben. Ämnesord behövs. Om man nu avstår från att utveckla Presstanda kommer våra tidningar att ha ännu svårare att hantera de fantastiska resurser de besitter i form av sina arkiv. Inte minst blir journalistiken lidande, men också det övriga samhället.

  I dag finns det en (1) person som är informationsspecialist i alla de finlandssvenska tidningshusen sammantaget, så vitt jag vet. Samtidigt efterlyser man rationalisering och samarbete över hela fältet. Man sitter med både arkiv och redaktionssystem i mängder. En möjlig rationalisering gällande hanteringen av information, som vid sidan av journalisternas kompetens är mediehusens viktigaste resurs, borde göras av sakkunniga, helst oberoende, informationsspecialister. Då är Brages Pressarkiv och Presstanda viktiga, redan existerande resurser som bör tas i betraktande.
  Flöden, versionshantering och sökbarhet är viktiga, liksom länkning och andra uppgifter om kontext. Endast så kan man få bort dubbelt arbete och förhindra att information kommer bort eller står oanvänd då den skulle behövas. Samtidigt som man inom andra medier världen över jobbar med att bygga upp dylika system vill man hos oss lägga ner den mest avancerade biten som stått gratis till mediehusens och journalisternas förfogande under många år.

  Men det handlar förutom om informationsförsörjning också om kulturarv och forskningsdata. Inom Svenska litteratursällskapet verkar man dra sig för att räkna digitala eller andra publikationer som en del av den finlandssvenska kulturen som man är dedikerad att samla, bearbeta och bevara. Staten har på ett ohemult sätt dragit in sitt bidrag till Brages Pressarkiv, men det är inte den enda verksamhet i vårt land som drabbats. Arkivsektorn kommer sannolikt  att råka ut för nedskärningar vilket är beklaglig eftersom just denna sektor står inför växande utmaningar.

  SLS arkiv är tio gånger större än Brages Pressarkiv och har under många år fått ett årligt statsbidrag på långt över en halv miljon euro. Också inom den finlandssvenska arkivsektorn kunde man göra en genomgång med tanke på rationalisering i betydelsen effektivering. Knappheten kommer troligen att drabba alla och genom integrerade samarbeten kunde man stärka sina möjligheter att sköta sitt uppdrag. Det är viktigt speciellt med tanke just på de digitala materialen som lätt förloras för alltid.

  Frågan är om man inom den finlandssvenska arkivsektorn hellre väljer att fokusera på att rädda sina traditionella verksamheter eller om man är färdig att driva utvecklingen och söka nya lösningar. Ytterst handlar det om prioriteringar och hur man använder de pengar man fått att förvalta för sitt uppdrag.  Väljer man att avveckla eller utveckla den finlandssvenska kulturen?

  Om man väljer avveckling väntar uppsägningar, förkortade öppettider och i slutändan en nedläggning för Brages Pressarkivs del. Jag är oroad för framtiden för det finlandssvenska, dess viktiga texter, skrivna kultur, offentligheten och kulturarvet.

  Men jag har gjort vad jag kunnat, nu tar andra krafter över.

  Jessica Parland-von Essen