Verksamheter

Direktionen kommenterar utredningen

  • Publicerad 19.08.2014 kl. 13:32
  • Direktionen höll i dag ett möte och diskuterade bland annat konsult Aura Korppi-Tommolas utredning om Pressarkivets framtid. Man kom till att alternativ tre i hennes rapport ger de bästa förutsättningarna för fortsatt verksamhet. Det är det bästa sättet att på sikt tillvarata en omistlig del av den svenska kulturhistorien i Finland.

    Rätten att fatta beslut om Brages Pressarkiv borde förbli i finlandssvensk hand, för att möjliggöra intressebevakning också i framtiden. Det är viktigt att se till att servicen till kunder i alla nordiska länder kan fortsätta på nordiska språk. En anslutning till Nationalbiblioteket kan te sig som ett lockande alternativ, men biblioteket saknar helt svenska strukturer, vilket gör att Pressarkivets verksamhet i längden äventyras, oberoende av tillfällig extraordinarie finansiering eller projektdito. Som ett arkiv inom SLS skulle Pressarkivet med sitt samhällsvetenskapliga material komplettera SLS Samhällsvetenskapliga nämnd, en nämnd som till skillnad från de övriga saknar ett anknutet arkiv.