Verksamheter

Brages Pressarkiv fyller en informationsnisch

 • Publicerad 14.03.2013 kl. 07:54
 • Brages pressarkiv är en betydelsefull informations- och dokumentationscentral av flera skäl:

  1. Tidsmässigt spänner dess samlingar över en tidsperiod från 1910 fram till nutiden. Då tidningsartiklar och -notiser  från flera tiotals dags-, vecko- och månadstidningar arkiverats och ordnats har med tiden ett väldigt informations- och kunskapsstoff acckumulerats. Arbetet bakom detta arkiveringsarbete omfattar många hundra årsverken och har skapat en unik, organiserad kunskapsbas som inte finns någon annanstans.

   

  2. Under olika skeden har tidningsartiklarna och -notiserna arkiverats efter varierande principer som speglar förskjutningar i samhällets värderingar. Också värderingarna i publicistiken har på motsvarande sätt förändrats över tiden. Inte desto mindre är arkivet fullt användbart och det är ofta möjligt att med en relativt liten tids- och arbetsinsats finna användbara och jämförelsevis tillförlitliga upplysningar. Jag har regelbundet använt Brages pressarkiv i omkring 25 år tid och kunnat följa med hur det utvecklats och adapterat till samhällsförändringarna. Arkivet har blivit allt enklare och behändigare att använda och är nu på samma gång såväl mer fylligt som ändamålsenligt än någonsin tidigare.

   

  3. Flera typer av grupper som gör en viktig samhällsinsats inom kulturens, samhällspolitikens och kunskaspsinhämtningen områden utnyttjar Brages pressarkiv: hembygds- och lokalforskare, släktforskare, föreningsaktivister, författare, skriftställare och akademiska forskare. Arkivet har en utformning som gör att alla dessa grupper  lätt kan tillgodogöra sig arkivet för sina respektive syften. Det är en tillgång som är tillgänglig för alla informationsanvändare.

   

  4. Den viktigaste och mest centrala rollen hos Brages pressarkiv finns dock i att den fyller en nisch som andra kulturinstitutioner som arkiv och bibliotek når  endast marginellt och ofullständigt. Arkiven tillhandahåller handskrifter och arkivbestånd medan biblioteken upprätthåller litteratur- och informatiktjänster. Pressen som i huvudsak har en kommersiell karaktär är inriktad på att betjäna det dagsaktuella behovet av samhällsinformation.  Brages pressarkiv har ett etablerat informationskoncept som fyller upp behovsnischen mellan arkiv- och
  biblioteksväsendet.

   

  Av dessa skäl finner jag det angeläget att stöda Brages pressarkiv och söka stärka förutsättningarna för dess fortsatta verksamhet. För att kunna fortbestå och följa upp förändringarna i det moderna informationsamhälle utvecklingen främjat behöver arkivet en sakenlig finansiering

  Lars Westerlund, pol.dr, docent i rätts- och förvaltningshistoria